تجهیزات آزمایشگاه

  • ESRC) Environmental Stress-Cracking Resistance)
  • MFI Melt Flow Index
  • کوره الکتریکی
  • اون (OVEN)
  • بن ماری
  • تست رنگ (Color Matching)
  • تست جاده
  • تست فشار
  • دستگاه سیل القایی
  • دیسکاتور (Disccator)