محصولات شرکت ساپل

شرکت ساپل با داشتن دستگاه هاي بادي و تزريقي با ظرفـيت هاي مـختـلف قـادر به توليد ظروف بـادي از سايز ۵٠ سي سي تا ۳٠ ليـتر و توليد قطعات تزريـقي تا وزن يک کيلوگرم و تولـيد سـطلهاي با سطح  مقطع بيضي با حجم هاي ۷ ,۴ و ۱۵ ليتر  مخصوص بسته بندي رنگ و رزين و ساير محـصولات مشـابه با ويژگي مـورد نياز مشـتريان مي باشد