تجهیزات آزمایشگاه

 • ESRC) Environmental Stress-Cracking Resistance)
 • MFI Melt Flow Index
 • کوره الکتریکی
 • اون (OVEN)
 • بن ماری
 • تست رنگ (Color Matching)
 • تست جاده
 • تست فشار
 • دستگاه سیل القایی
 • دیسکاتور (Desiccator)
 • دستگاه تست درببندی (ترک متر)