فرم نظر سنجی مشتریان ساپل

با تکمیل این فرم ما را در ارائه بهترین محصولات و خدمات یاری کنید.

"*" indicates required fields

مشخصات فردی

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

نحوه آشنایی با شرکت ساپل*
مطابقت محصول با استاندارد های تعریف شده*
نحوه برخورد مسئولین در زمان تماس/حضور*
تحویل به موقع مطابق برنامه / شرایط اضطراری*
مناسب بودن وضعیت بسته بندی*
مناسب بودن محصولات برای مصرف (مونتاژ)*
اعمال تغییرات درخواستی در زمان مقرر*
دسترسي به مديران شركت در مواقع ضروري*
روند بهبود سطح كيفيت محصولات*
مناسب بودن نحوه حمل ونقل محصولات*